Definition of Done : DoD ตามหลักการ Agile

Definition of Done : DoD ตามหลักการ Agile

การพัฒนาซอฟท์แวร์เป็นงานที่ต้องเปลี่ยนความฝันให้เป็นความจริงที่จับต้องได้ หลายครั้งที่ผมมักพบปัญหากับการทำงานของทีมงานเสมอๆ คือ คนพัฒนาบอกว่าทำฟังก์ชั่นนี้เสร็จแล้ว แต่พอให้ผู้ใช้งานหรือ Product Owner (PO) ดูกลับบอกว่างานที่บอกว่าเสร็จไม่เห็นเหมือนกับที่บอกไว้เลย สาเหตุของปัญหานี้คือ คนพัฒนากับผู้ใช้งานหรือ PO มองเห็นภาพความสำเร็จของงานที่แตกต่างกันและเข้าใจว่าภาพที่ตัวเองฝันไว้เป็นภาพเดียวกับคนอื่นๆ ไปด้วย

"Definition pf Done" หรือ DOD เป็น keyword คำหนึ่งในกระบวนการ Agile นิยามของคำว่า DoD หรือ “เสร็จสมบูรณ์” ของแต่ละทีมย่อมไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับการตกลงร่วมกันของสมาชิกในทีมนั้นๆ โดยทีมจะต้องระบุรายละเอียดเอาไว้อย่างชัดเจน(เน้นย้ำว่าชัดเจนต้องสื่อสารด้วยภาพ แผนภาพนะครับ ไม่ใช่ข้อความบรรยาย),ต้องมีการสื่อสารให้ทุกคนในทีมเข้าใจตรงกัน, รับผิดชอบร่วมกัน, เข้าถึงได้ง่าย และ ต้องสามารถตรวจสอบได้

คำว่า “เสร็จสมบูรณ์” เป็นประโยคบอกเล่าเชิงคุณภาพ มากกว่า เชิงหน้าที่ในตัวผลิตภัณฑ์ (Increment) หรือวิธีเขียนรายการ Product Backlog หรือวิธีการทำงาน (Task Item) เพื่อแสดงประโยคบอกเล่าเงื่อนไขที่สามารถตรวจสอบได้ว่า รายการ Product Backlog หรือ Increment นั้น “เสร็จสมบูรณ์” จริงหรือไม่

นิยามของคำว่า “เสร็จสมบูรณ์” อาจจะถูกกำหนดมาใช้เป็นเงื่อนไขตรวจสอบใน Sprint Backlog ก็ได้ เพื่อให้สมาชิกในทีมพัฒนาทุกคนสื่อสารกันง่ายขึ้น ทำให้เกิดเป็นนโยบายที่ยอมรับร่วมกัน (explicit policy) เพื่อให้เกิดข้อปฏิบัติเดียวกัน ทำให้เกิดความใส่ใจเชิงคุณภาพติดตัวไปในการพัฒนาชิ้นงานที่ตนเองเป็นผู้ทำ (built-in quality) ซึ่งจะทำให้ผลลัพท์ที่ออกมาจากแต่ละกระบวนการพัฒนาและส่งต่อไปยังกระบวนการพัฒนาถัดไป มีคุณภาพสูงขึ้น เพียงพอตามข้อกำหนดที่ตกลงร่วมกัน ซึ่งจะส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายมีคุณภาพพร้อมส่งมอบตามที่ลูกค้าต้องการได้เร็วขึ้นอีกด้วย

ดังนั้น DoD เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทีม ไม่ใช่เป็นความรับผิดชอบของคนใดคนหนึ่ง หาก PM PO TL สั่งงานหรือกำหนดนิยามไม่ชัดเจน ผู้ปฏิบัติงานสามารถที่จะให้ข้อเสนอแนะหรือกำหนดนิยามร่วมกันเพื่อให้ชิ้นงานที่ผลิตถูกต้องแม่นยำยิ่งขึ้น... สรุปคือคุยกันให้เข้าใจตั้งแต่ต้นมือเลยครับเพื่อคุณภาพการพัฒนาซอฟท์แวร์ที่ดีขึ้

Charuwat Sriphutorn
Vice President, Sapphire R&D co.,ltd.

Contact Us!

199/445 M.2 Nong-jom,
Sansai, Chiangmai,
Thailand 50210
Tel : 053-248985
Fax : 053-854907
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
facebook : Sapphire Research & Development
Location : 18.830784, 99.016745

Please publish modules in offcanvas position.